1. Rejestracja w Biurze matrymonialnym Dimidium jest płatna, według aktualnego cennika. Opłata cennikowa jest opłatą wpisową która nie podlega zwrotowi w momencie rezygnacji z usług Biura. Wystawiamy faktury VAT na żądanie.
 2. Klientami Biura matrymonialnego Dimidium mogą zostać wyłącznie osoby pełnoletnie, stanu wolnego, tzn. panna/kawaler, wdowa/wdowiec, rozwiedziona/rozwiedziony, ewentualnie w trakcie rozwodu lub w wyjątkowych sytuacjach w trwałej separacji. Klientami nie mogą zostać osoby będące w związku małżeńskim.
 3. Przy rejestracji Klient proszony jest o okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu w celu weryfikacji danych osobowych.
 4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość podawanych przez siebie danych. W przypadku celowego wprowadzenia w błąd przez Klienta, Biuro matrymonialne Dimidium ma prawo do usunięcia takiego Klienta ze swego rejestru.
 5. Klient zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych przez Biuro zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 28.09.1997r., Dz.U.nr 133, poz.883. Biuro matrymonialne w Dimidium gwarantuje całkowitą dyskrecję i ochronę danych osobowych wszystkim Klientom oraz zobowiązuje się do rzetelnego świadczenia usług.
 6. Klient ma zawsze możliwość wglądu w swoje dane, a także możliwość ich modyfikacji lub usunięcia.
 7. Klient może w każdym momencie zrezygnować z usług Biura matrymonialnego Dimidium. W przypadku takiej rezygnacji dane Klienta zostają usunięte z bazy danych Biura matrymonialnego.
 8. Klient wyraża zgodę na szukanie partnera/ partnerki zgodnie z zasadami Biura matrymonialnego Dimidium.
 9. Biuro matrymonialne Dimidium nie ingeruje w dalsze relacje między partnerami. Każdy Klient zobowiązany jest do zaniechania wszelkich kontaktów, w przypadku rezygnacji jednej ze stron.
 10. Klienci Biura, którzy zgodzili się na proponowane spotkanie z partnerem, proszeni są o poinformowanie Biura o rezultacie spotkania.
 11. Klienci biura zobowiązani są do dyskrecji wobec poznanych za naszym pośrednictwem osób.
 12. Zakazuje się przekazywania osobom trzecim kontaktów uzyskanych przez Biuro matrymonialne Dimidium.
 13. Biuro nie odpowiada za kontakty Klienta z potencjalnym partnerem, zdarzenia losowe niemożliwe do przewidzenia lub przekraczające kompetencje Biura.
 14. Biuro matrymonialne Dimidium zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu jednocześnie powiadamiając Klienta o zaistniałych zmianach.